Privacy Statement Cocospost B.V.

Cocospost B.V. (“Cocospost”, “wij” of “ons”) verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Cocospost hecht veel waarde aan de in deze en andere wetten en regels opgenomen privacyrechten en gaat daarom op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de privacywetgeving. In dit Privacy Statement informeert Cocospost u, als ontvanger (“Abonnee”, “u” of “uw”) van onze nieuwsbrief onder de naam Eva’s Post (“Nieuwsbrief”) over de doeleinden en grondslagen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Cocospost zorgt ervoor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Cocospost maakt voor de distributie van de Nieuwsbrief gebruik van het technologische platform Substack (www.substack.com). Onverminderd de gelding van het Privacy Statement van Cocospost, is het eigen privacy statement van Substack van toepassing op het door Substack verwerken van persoonsgegevens van Abonnees. Laatst genoemd statement is te raad plegen op https://substack.com/privacy. Meer uitleg hierover kunt u vinden onder ‘Meer informatie’ onderaan dit Privacy Statement, bij het kopje ‘Delen en doorgifte gegevens’.

Welke persoonsgegevens verzamelt Cocospost?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Cocospost mogelijk verwerkt. Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken:

·            Voor het inschrijven en het versturen van de Nieuwsbrief: de voor- en/of achternaam en het e-mailadres van de Abonnee zoals deze door u is opgegeven bij de aanmelding/opt-in voor de Nieuwsbrief;

·            Voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst/abonnement: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadres en andere contactgegevens en eventuele betaalgegevens;

·            Voor het inloggen in een online (abonnementen)omgeving: accountgegevens, wachtwoorden en andere verificatiegegevens voor toegang tot het portaal.

Voor welke doeleinden en grondslagen worden (persoons)gegevens verwerkt?

Cocospost verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·            om elektronische berichten, vooral in de vorm van nieuwsbrieven, te versturen;

·            voor de interne administratie;

·            om de Abonnee te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot de Nieuwsbrief en/of content, diensten en producten van Cocospost;

·            voor de verbetering van de door Cocospost aangeboden content, diensten en producten;

·            voor het verzamelen van betaalgegevens wanneer de Abonnee gebruik maakt van een betaalde dienst van Cocospost om deze betaling te (doen) verwerken;

·            om de Abonnee toegang te kunnen verlenen tot een online (abonnementen) omgeving;

·            om de Abonnee via Cocospost’s ingezette online kanalen te kunnen beantwoorden;

·            als onderdeel van een onderzoek of publicatie van content, wanneer de Abonnee daaraan actief deelneemt.

Grondslag van  verwerking

De verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een reden, ook wel een grondslag genoemd die wordt gegeven in de privacywetgeving. Voor de bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat bijvoorbeeld om het sluiten en uitvoeren van een (abonnement)overeenkomst, of de verwerking vindt plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Cocospost of op basis van toestemming van de Abonnee. Ten slotte verwerkt Cocospost persoonsgegevens van Abonnees wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een voor Cocospost geldende wettelijke verplichting.

Cocospost kan op grond van haar gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens van Abonnees verwerken voor (digitale) direct marketing, of om de content, diensten en producten te verbeteren, of om vergelijkbare content, diensten of producten aan te bieden, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende nieuwsbrief.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Cocospost bewaart de persoonsgegevens zolang noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, behalve als er wettelijke bewaartermijnen zijn die een kortere bewaring verplichten.

Uw Privacyrechten

Abonnees hebben o.a. de volgende rechten:

·       het recht om ons te verzoeken om inzage van- en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens;

·       het recht op beperking van de verwerking;

·       het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’);

·       het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;

·       het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid kunt u met ons contact opnemen via support@cocospost.nl.

Beveiliging

Cocospost neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij de risico's rond de verwerking. Ondanks de vergaande inspanningen van Cocospost kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via support@cocospost.nl.

Wijzigingen

Cocospost is bevoegd om dit Privacy Statement te wijzingen. Abonnees worden geadviseerd om regelmatig de actuele Privacy Statement te om te zien of er onderdelen zijn veranderd. Als die veranderingen van groot belang zijn, zal Cocospost hiervan duidelijk melding doen in een aan de Abonnees gerichte e-mail.

Contact

Indien de Abonnee een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens of anderszins vanwege de verwerking van persoonsgegevens een vraag heeft, dan kan dat bij Cocospost worden gemeld via support@cocospost.nl.  Klachten kunnen ook worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

meer informatie

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of voor Cocospost en heeft alleen betrekking op het gebruik van (persoons)gegevens van Abonnees. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites of nieuwsbrieven van derden, zoals websites, apps of nieuwsbrieven waar Cocospost in haar Nieuwsbrief naar verwijst. Cocospost adviseert Abonnees het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Delen en doorgifte van gegevens

Cocospost is bevoegd de verkregen (persoons)gegevens van Abonnees te delen met aan Cocospost verbonden ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven en aan partijen die Cocospost inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, met name - maar niet alleen - Substack, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter versturing van de Nieuwsbrief en/of promotie van de eigen mediacontent. Substack werkt samen met een derde partij, Stripe, om betalingen te kunnen verwerken. Indien Cocospost gedeelten van de content die Cocospost verspreidt via de Nieuwsbrief achter een betaalmuur plaatst, welke content tegen betaling door de Abonnee wordt afgenomen, dan zal Substack de betalingsgegevens van de Abonnee verwerken (inclusief factuuradres, creditcardgegevens, waarmee de Abonnee de aankoop doet), waarbij de aanvullende voorwaarden van Substack en/of Stripe van toepassing zijn, zonder overigens dat Cocospost voor deze verwerking door Substack en/of Stripe aansprakelijk is.

In het algemeen geldt dat ten behoeve van onze dienstverlening, gegevens kunnen worden gedeeld met verschillende partijen. Deze partijen bevinden zich in Nederland of elders in Europa maar ook daar buiten. In alle gevallen wordt er een overeenkomst gesloten met deze partij om duidelijke afspraken te maken over de doelen waarvoor zij de gegevens mogen gebruiken en om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, een en ander conform de geldende Europese wetgeving. In geval van internationale doorgifte van gegevens worden er maatregelen genomen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld met bevoegde instanties.